Положення про Наукову бібліотеку Київського національного університету культури і мистецтв

1. Загальні положення

1.1. Наукова бібліотека є структурним підрозділом Київського національного університету культури і мистецтв, яка забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес університету і діє на підставі Положення про бібліотеку, що затверджується ректором університету.

1.2. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законами «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Основами законодавства України про культуру», «Про національну програму інформатизації», підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом університету та Положенням про бібліотеку.

1.3. Бібліотека виконує функції методичного центру для бібліотек вищих навчальних закладів системи культури України І-ІІ рівнів акредитації.

1.4. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

2. Завдання бібліотеки

2.1. Сприяння розвитку науково-освітнього середовища університету на базі нових інформаційних технологій.

2.2. Забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, працівників інших структурних підрозділів університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних документно-інформаційних ресурсів.

2.3. Формування фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

2.4. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

2.5. Проведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформаційних технологій, бібліотечної справи, бібліографії, книгознавства.

2.6. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.7. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами університету, органами НТІ, співпраця та взаємодія з бібліотеками вищих навчальних закладів України.

3. Основні функції

3.1. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів:

3.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, у читальних залах та інших пунктах видачі документів.

3.1.2. Безкоштовно надає користувачам Бібліотеки бібліотечні послуги.

3.1.3 Реалізує можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного книгообміну.

3.1.4. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення запитів науковців і студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового та масового інформування.

3.1.5. Надає необхідну методичну допомогу кафедрам і науковим підрозділам університету. Консультує по методиці складання бібліографії до наукових робіт, монографій, дипломних, курсових робіт.

3.1.6 Складає науково-допоміжні, біобібліографічні, бібліографічні та інші покажчики, рекомендаційні списки літератури, виконує тематичні, адресні й інші бібліографічні довідки, проводить бібліографічні огляди, забезпечує довідково-інформаційне обслуговування читачів через системи вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) та довідкового забезпечення керівництва (ДЗК).

3.1.7. Організовує для студентів заняття з основ інформаційної культури. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок.

Бібліотека формує фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень Університету шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань, СD-,DVD-дисків.

Спільно з кафедрами вивчає питання забезпеченості користувачів літературою та її використання.

Проводить в установленому порядку документообмін з бібліотеками системи ВНЗ та інших систем і відомств.

Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, копіювання та оцифровування. Веде електронний інвентар.

Проводить наукову та технічну обробку літератури, що надходить до Бібліотеки у відповідності з «Інструкцією про облік бібліотечного фонду».

Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

Проводить перевірку фондів за існуючим порядком.

Бібліотека створює та веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

Спільно з відповідальними за виховну роботу викладачами проводить масові заходи (читацькі конференції, літературні, музичні вечори, усні журнали, диспути).

Бібліотека проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.

Бібліотека вивчає і впроваджує у практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.

Бібліотека проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) із вдосконалення усіх напрямків діяльності бібліотеки.

Здійснює методичне керівництво роботою бібліотек вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Міністерства культури України.

Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки.

Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та співробітників бібліотеки.

4. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Управління бібліотекою.

4.1.1. Керівництво Бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору та проректору з наукової роботи і є членом Вченої ради Університету.

4.1.2. Керівництво Університету забезпечує фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням.

4.1.3. Правила користування Бібліотекою розробляються на підставі даного Положення і затверджується ректором.

4.1.4. Річні плани та звіти про роботу Бібліотеки подаються у встановлені терміни в методичний відділ Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка – опорної бази Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і наук.

4.1.5 Для узгодження діяльності Бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою університету та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада, до складу якої входять, як представники факультетів, так і провідні спеціалісти Бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором університету за поданням директора НБ.

4.1.6. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань створюються професійні ради – методична, бібліотечна рада.

4.2. Структура та штати.

4.2.1. Структура та штатний розклад Бібліотеки затверджуються ректором Університету за поданням директора Бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету.

4.2.2. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора Бібліотеки.

4.2.3. Бібліотечні працівники повинні мати середню-спеціальну, спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю Університету. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених директором Бібліотеки.

4.2.4. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних підрозділів Бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку і правилами користування бібліотекою.

4.2.5. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення.

4.3.1 Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи Бібліотеки, результати її господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов’язкові для всіх працівників Бібліотеки.

4.3.2. Забороняється використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями Бібліотеки.

4.3.3. Забороняється переміщення Бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів Бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).

4.3.4. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці працівників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

4.3.5. Наукова бібліотека має свою печатку і штамп, де відображено, що вона є структурним підрозділом Київського національного університету культури і мистецтв.

4.3.6. Режим роботи Бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.

5. Права та обов’язки

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

5.1.2. Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами.

5.1.3. Вилучати та реалізувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів.

5.1.4. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний документообмін. Представляти Університет у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи.

5.1.5. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.1.6. Розробляти структуру, штатний розклад Бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

5.1.7. Визначати згідно з Правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. На підтримку з боку Університету в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні.

5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

5.3.3. Працівники Бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.4. Бібліотека зобов’язана:

5.4.1. Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

5.4.2. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою.

5.4.3. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.4.4. Забезпечувати належне зберігання у своїх фондах особливо цінних та рідкісних видань, колекцій, що віднесені до національного культурного надбання. Несе відповідальність за їх облік, включення до автоматизованих баз даних, а також державну реєстрацію.

5.4.5. Не має права вилучати та реалізувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток, крім випадків, передбачених законодавством.

5.4.6. Звітуватись про свою роботу перед Вченою радою Університету.

5.4.7. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34