Положення про Наукову бібліотеку Київського національного університету культури і мистецтв

Витяг

  1. Загальні положення

1.1.   Бібліотека є структурним підрозділом Київського національного університету культури і мистецтв, що забезпечує навчальною і науковою літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес університету і діє на підставі положення про бібліотеку.

1.2.   У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом університету та даним положенням.

1.3.   Готує річні плани та звіти про роботу й подає у встановлені терміни в методичний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка – опорної бази Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України.

1.4.   Структура включає відділи: комплектування та наукового опрацювання документів, книгозберігання, інформаційно-бібліографічний, обслуговування користувачів, науково-методичний, інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення; сектори: методичної роботи, наукового опрацювання документів, рідкісних та цінних документів, культурно-просвітницької роботи.

1.5.   Працівники призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора згідно з чинним законодавством.

  1. Основні завдання

2.1.   Сприяння розвитку науково-освітнього середовища університету на базі сучасних інформаційних технологій.

2.2.   Забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних документно-інформаційних ресурсів.

2.3.   Сприяння розвитку інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового виховання, формування інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури.

2.4.   Створення бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

2.5.   Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і сучасних інформаційних технологій.

2.6.   Проведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформаційних технологій, бібліотечної справи, бібліографії, книгознавства.

2.7.   Виховання інформаційної культури користувачів.

2.8.   Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами університету, співпраця та взаємодія з бібліотеками вищих навчальних закладів України.

  1. Функції

3.1.   Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

3.2.   Бібліотека формує фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень університету.

3.3.   Спільно з кафедрами університету вивчає питання забезпеченості користувачів науковою та навчальною літературою та її використання.

3.4.   Проводить документообмін з бібліотеками вищих навчальних закладів інших систем і відомств.

3.5.   Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, зберігання, реставрацію, копіювання та оцифровування.

3.6.   Спільно з викладачами проводить заходи (читацькі конференції; презентації підручників, навчальних посібників; літературні, музичні вечори і т. ін.).

3.7.   Бере участь у проведенні наукових дослідженнь у галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги та ін. Вивчає і впроваджує у практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на сучасні бібліотечні технології.

3.8.   Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) із вдосконалення усіх напрямів діяльності бібліотеки.

3.9.   Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

  1. Права та обов’язки

4.1.   Бібліотека має право:

4.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у положенні про бібліотеку.

4.1.2. Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами.

4.1.3. Вилучати документи зі своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів.

4.1.4. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами й організаціями, вести документообмін.

4.1.7. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

4.4.   Бібліотека зобов’язана:

4.4.1. Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

4.4.2. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування Науковою бібліотекою.

4.4.3. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

4.4.4. Забезпечувати належне зберігання у своїх фондах особливо цінних та рідкісних видань.

4.4.6. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою університету.

4.4.7. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.