Загальна інформація

Наукова бібліотека є структурним підрозділом університету і виконує функції бібліотечно-бібліографічного, інформаційного, навчально-допоміжного та культурно-просвітницького центру, забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну діяльність, науково-дослідну, виховну і культурно-просвітницьку роботу, з книгами, іншими носіями інформації, що складають фонд бібліотеки.

Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти/докторанти, викладачі та працівники структурних підрозділів університету.
Місія бібліотеки – збереження та організація інформаційних ресурсів, які відповідають науковим та навчальним процесам університету, забезпечення інформаційних, науково-дослідних потреб студентів, професорсько-викладацького складу за принципом інформативності, оперативності, доступності.

Напрямки роботи:

  • забезпечення навчального процесу, наукових досліджень, самостійної роботи студентів, магістрантів та викладачів необхідною літературою;
  • інформаційне забезпечення розвитку науки і освіти;
  • формування фондів бібліотеки у відповідності з профілем університету, використання нових носіїв інформації у поєднанні з традиційними;
  • підвищення якості бібліотечних послуг шляхом комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів.

Фонд бібліотеки – багатогалузевий, складається з друкованих видань навчальної, наукової, художньої, довідкової та нотної літератури, автореферати та дисертації, захищені у КНУКІМ (з 1993 р.).

Бібліотека сформувала фонд рідкісної книги. Серед раритетів: «Энциклопедическій словарь» видавців Ф. Брокгауза та І. Ефрона (у 86 т., С.-Петербургъ, 1890–1902 рр.); «Большая советская энциклопедия» в 65 томах, видана у 1929–1931 рр.; «Малая советская энциклопедия» в 11 томах, комплект журналів «Красный библиотекарь» (1924 –1941 рр.). Крім того, у фонді бібліотеки є такі рідкісні видання, як «Сборникъ постановленій по Министерству народного просвещенія. Т. 1. Царствование императора Александра І, 1802–1825» (1864 р. видання); «Искусство въ связи съ общимъ развитіемъ культуры и идеалы человечества. Сочинение Морица Каррьера» (1874 р.); «Указатель по делам печати за 1872 годъ» (1872 р.); «Энциклопедическій словарь подъ редакцией профессора И. Е. Андреевскаго. Т.1. Издатели Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ» (1890 р.); «А. Давидъ-Саважко. Реализм и натурализмъ въ литературъ и въ искусстве» (1891 р.); «С. А. Венгеровъ. Критико-біографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (От начала русской образованности до наших дней) (1891 р.); «Книжная палата Академіи наукъ 1728–1740» (1893 р.); «А. Рубинштейн. Демонъ. Фантастическая опера. Музыка»; «П. Бажанский. Гармония» (Львов, 1900 р.); «Г. Риманъ. Музыкальный словарь. Пер. с нем. Б. Юргенсона» (1900 р.); «Ибсен Г. Полное собрание сочинений. Т. 4 (С-Петербург, 1909 р.).

Бібліотека зберігає приватні книжкові колекції Г. Верьовки, Р. Івицького, М.Корецького, О. Корнійчука, М. Тимошика.

Основні бібліотечні процеси автоматизовані на основі програмного забезпечення «УФД/ Бібліотека».

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34