День науки в Україні

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > День науки в Україні

В третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято науковців – День науки, яке встановлено Указом Президента України від 14.02.1997 №145/97 «…на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України…». Наука є складовою загальнолюдської культури, і тому кожна людина має знати, що таке наука, наукові дослідження та як вони проводяться.

З нагоди свята в Науковій бібліотеці КНУКіМ організована книжкова виставка. Вона пропонує книги, навчальні посібники, на допомогу організації навчально-наукової роботи:

Магістерська робота: методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 140 с.

Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2013. – 336 с.
Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Г.С. Цехмістрова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 235 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко ; [рецензенти: М. В. Дяченко, М. С. Слободяник]. – 7-ме вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 312 с.

Наукові знання, методичні підходи до їх отримання, самі вчені стають товаром, який в умовах за негайним прибутком поки що користується недостатнім запитом суспільства і держави. Але відомо, що економіка будь-якої держави з однієї сторони залежить від успіхів галузі науково-технічного прогресу, а з другої сторони – впливає на інтенсивність наукових досліджень та науково-технічних розробок. З дослідженнями присвяченими методології та питанням науки в Україні можна ознайомитися з книг:

Зайцева З. І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / З. І. Зайцева ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 368 с.

Коновець О. Ф. Українська наука як феномен культури : нариси історії від найдавніших часів до першої третини ХХ ст. / О. Ф. Коновець ; Міжнародний ін-т лінгвістики і права. – Київ, 2000. – 276 с.

Методологические вопросы науковедения : монография. – Київ, 2001. – 327 с. – (Б-ка держ. фонду фундаментальних досліджень).

Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір : монографія / За ред. О. С. Онищенка, Б. А. Маліцького ; НАН України. Центр досліджень наук.-тех. потенціалу та іст. науки ім. Г. М. Доброва ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 679 с.

Знайомить з окремими зразками наукових збірників та журналів:

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури = Topical problems of History, Theory and Practice of Artistic Culture [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 35 / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : [Міленіум], 2015. – 278 с.

Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. Вип. 17 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 192 с.

Питання культурології [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 30 / редкол.: М. М. Поплавський, Т. О. Долбенко, С. Д. Безклубенко, Т. С. Пархоменко, А. І. Гурбанська, В. В. Ластовський, В. П. Дячук, Л. О. Карпова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – 216 с.

Більше й докладніше про видання, присвячені науці й науковцям у фондах бібліотеки, можете дізнатися, скориставшися електронним каталогом наукової бібліотеки.

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації