Оформлення списку джерел до наукової роботи

Вступ

Зростання вимог до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності. Умови приєднання України до Болонської системи навчання передбачають збільшення у навчальному процесі обсягу самостійної роботи студентів. Оформлення результатів цієї роботи здійснюється у вигляді рефератів, курсових, дипломних, магістерських робіт.

Важливою складовою частиною наукової роботи є список використаних джерел, який відображає ступінь вивченості теми, є професійним обличчям автора і свідчить про рівень володіння навичками роботи з джерелами інформації.

В залежності від призначення списку, характеру документів, застосовують різні способи групування бібліографічних записів. У списках джерел до наукових робіт (курсових, дипломних, дисертаціях), пристатейних бібліографічних списках використовують переважно алфавітний спосіб групування (записи розташовують за алфавітом прізвищ автрів та назв документів) або групування за згадуванням у тексті. Крім зазначених, застосовують також систематичний, хронологічний способи групування, групування за розділами роботи, за видами джерел.

Бібліографічний опис джерел у списку складається відповідно до чинних державних стандартів з бібліотечної та видавничої справи:

 • ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
 • ГОСТ Р 7.0.12–2011. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
 • ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила  (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).
 • ДСТУ ГОСТ 7.1–2006. СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT).
 • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80–2000, IDT).
 • ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ).
 • ДСТУ 6095:2009. СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88–2003, МОD).
 • ДСТУ7093:2009. СІБВС.  Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), МОD; ISO 832:1994, МОD).

Дотримання вимог чинних стандартів є обов’язковим.

Метою даних методичних рекомендацій є допомога у правильному оформленні списку використаних джерел до наукової роботи.

Методичні рекомендації складаються зі вступу, списку використаних джерел та чотирьох розділів:

 1. Правила бібліографічного опису документів.
 2. Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел до наукової роботи.
 3. Правила оформлення посилань на архівні документи.
 4. Правила оформлення бібліографічних посилань у тексті.

Методичні рекмендації розраховані на студентів, науковців, магістрів та аспірантів…

Завантажити повну версію цього документу: оформлення списку джерел

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34