Правила користування науковою бібліотекою Київського національного університету культури і мистецтв

(Витяг)
1. Права та обов’язки користувачів

1.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету.
1.2. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безоплатно інформацію про склад бібліотечних фондів через систему каталогів та картотек, консультаційну допомогу в пошуках та виборі джерел інформації, одержувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад, користуватися іншими видами послуг.

2. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Бібліотечне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюють відділи: обслуговування, інформаційно-бібліографічний, науково-методичний.
2.2. Для запису до бібліотеки користувачам необхідно подати: студентам – студентський квиток або залікова книжка, працівникам університету – службове посвідчення (дійсне в поточному році), аспірантам – аспірантське посвідчення (дійсне в поточному році).
2.3. Для користування бібліотекою на підставі цих документів заповнюється читацький формуляр та реєстраційна картка, де ставиться читацький номер, який зберігається за користувачем на час його навчання або роботи в університеті.
2.4. Під час запису до бібліотеки користувач має ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.

3. Порядок користування бібліотекою

3.1. Видача документів з фондів бібліотеки здійснюється за службовим посвідченням – працівникам університету; студентським квитком або заліковою книжкою – студентам; аспірантським посвідченням – аспірантам на основі усної вимоги на літературу або за заповненою читацькою вимогою на літературу із книгосховища.
3.2. При обслуговуванні користувачів у всіх відділах, крім відділу абонементу, документи знаходиться на кафедрі видачі літератури до завершення роботи читачем і повернення всіх видань.
3.3. Відсутні в бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА). Видаються ці матеріали для користування тільки у читальних залах бібліотеки.
3.4. Доступ до Інтернет надається на 12 АРМ, що знаходяться у читальній залі.
3.5. Щорічно, з 1 вересня, в бібліотеці здійснюється перереєстрація користувачів. Користувачі, які не перереєструвалися, бібліотекою не обслуговуються. При перереєстрації користувач зобов’язаний здати або пред’явити до бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану в читацькому формулярі.
3.6. У разі звільнення співробітника з університету або закінчення навчання користувач зобов’язаний повністю розрахуватися з бібліотекою, про що засвідчує відповідна відмітка в обхідному листі, яку при наявності документа (студентський квіток, залікова книжка, службове посвідчення або паспорт) ставить відділ абонементу та читальні зали.

3.7. Порядок користування абонементом

3.7.1. Документи з фонду бібліотеки видаються користувачам додому в певній кількості примірників на визначений термін користування.
3.7.2. У разі відсутності потрібного документу у фонді абонементу, додатково пошук і видача літератури здійснюється у відділі книгозберігання. Для цього заповнюється читацька вимога із зазначенням шифру, автора, назви, року видання необхідного документу.
3.7.3. Терміни користування літературою на абонементах:
– науковою та художньою літературою – до 15днів (у кількості не більше 3-х прим.);
– навчальною та методичною літературою – на термін вивчення дисциплін;
– видання, які бібліотека має в обмеженій кількості – на один день (під заставу документу).
3.7.4. Викладачам, які працюють в університеті за сумісництвом та іншим категоріям користувачів документи з фонду абонементу не видаються. Дані категорії користувачів обслуговуються у читальних залах.
3.7.5. Чергова видача документів користувачу можлива лише після повернення взятих раніше або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість взятих документів не перевищує встановлених норм, користувачам дозволяється брати лише один примірник певної назви.
3.7.6. Користувачі-студенти на час літніх канікул зобов’язані повернути всі документи, зафіксовані в читацькому формулярі, до 30 червня поточного року.
3.7.7. Аспіранти зобов’язані повернути зафіксовані в читацькому формулярі видання за місяць до закінчення терміну навчання в аспірантурі.
3.7.8. За порушення правил користування абонементом користувачі позбавляються права користування бібліотекою:
– за неповернену літературу напередодні літніх канікул – 1 місяць;
– за неповернену літературу, що є у фонді в 1-3 примірниках, та літературу підвищеного попиту – 1 місяць;
– при повторному порушенні правил повернення літератури термін подвоюється (2 місяці).
3.7.9. Для студентів заочної форми навчання термін позбавлення права користування фондом визначається від зафіксованого порушення і до закінчення наступної сесії.

3.8. Порядок користування фондами читальних залів, інформаційно-бібліографічного та науково-методичного відділів

3.8.1. Кількість разової видачі документів для роботи у зазначених відділах не повинна перевищувати 5–7 примірників.
3.8.2. Виносити документи з відділів забороняється, крім випадків:
– ксерокопіювання в межах бібліотеки;
– роботи з електронними документами в комп’ютерній залі;
– додаткового замовлення документів з інших галузей знань та періодичних видань.
3.8.3. В інформаційно-бібліографічному відділі користувачам бібліотеки надається можливість працювати з:
– фондом довідково-бібліографічних видань, що складається з універсальних і галузевих енциклопедій, різноманітних словників, довідників, путівників, бібліографічних посібників та ін.;
3.8.4. У читальних залах видача документів здійснюється на основі студентського квитка, залікової книжки, службових, аспірантських посвідчень.
3.8.5. При відсутності потрібного документа у фондах читальних залів додатково пошук і видача літератури здійснюється у відділі книго зберігання згідно «Інструкції взаєморозрахунків відділів бібліотеки з відділом книгозберігання».
3.8.6. Рідкісні і цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, видання підвищеного попиту видаються для користування лише в читальних залах.

3.9. Порядок роботи з комп’ютерами у бібліотеці

3.9.1. Автоматизовані робочі місця (АРМ) у бібліотеці призначені для:
– доступу в мережу Інтернет;
– доступу до електронних ресурсів бібліотеки КНУКіМ;
– створення і редагування електронних ресурсів користувача засобами програмного забезпечення, встановленого на АРМ.
3.9.2. Доступ до ресурсів мережі Інтернет в бібліотеці розглядається виключно як засіб отримання наукової інформації.
3.9.3. Тривалість роботи на АРМ – 60 хв. При відсутності черги користувачі можуть продовжувати роботу протягом додаткових 30 хв.
3.9.4. Користувачі бібліотеки мають можливість користуватися електронними виданнями, що знаходяться в інформаційно-бібліографічному відділі та інформаційними ресурсами через мережу Інтернет в комп’ютерній залі.
3.9.5. Співробітники бібліотеки мають право контролю за діями користувачів протягом робочого часу. У випадку порушення правил користування комп’ютерами у бібліотеці, адміністратор має право зробити попередження про неправильність їхніх дій.
3.9.6. Час користування АРМ: з 08.45 до 19.30. Перші і останні 30 хв. роботи бібліотеки призначені для технічного обслуговування АРМ.

4. Права та обов’язки користувачів

4.1. Користувачі мають право:

4.1.1.Користуватися всіма фондами та ресурсами бібліотеки, у т.ч. електронними.
4.1.2.Отримувати довідково-інформаційне обслуговування.
4.1.3.Користуватися міжбібліотечним абонементом.
4.1.4.Мати доступ до інформаційної мережі бібліотеки.
4.1.5.Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

4.2. Користувачі зобов’язані:

4.2.1.Дбайливо ставитися до отриманих з фондів документів та майна бібліотеки.
4.2.2.Отримані документи вчасно повертати у встановлений термін у належному стані.
4.2.3.Не виносити з приміщення бібліотеки документи, що не видані на
читацький формуляр.
4.2.4.При реєстрації повідомити актуальну контактну інформацію.
4.2.5.Не псувати отримані документи (не виривати і не загинати сторінок, не робити ніяких позначень, записів, вирізок тощо).
4.2.6.Дотримуватись громадського порядку у бібліотеці:
– тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки та
іншими користувачами;
– дотримуватись тиші;
– не заходити до бібліотеки у верхньому одязі; з продуктами харчування та напоями.
4.2.7. Виконувати вимоги працівників бібліотеки щодо порядку користування бібліотечними фондами.
4.2.8. Не передавати документи, що надають право користування бібліотекою іншим особам.

4.3. Користувачі бібліотеки несуть відповідальність за:

4.3.1.Порушення Правил користування.
4.3.2.Пошкодження бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів, комп’ютерів та іншого бібліотечного майна.
4.3.3.Пошкодження/втрату отриманих документів та порушення строків їх повернення до бібліотеки.

4.4. Відповідальність за порушення правил користування бібліотекою

4.4.1. У разі нанесення користувачем збитків бібліотечному фонду та майну, він несе матеріальну, адміністративну та карну відповідальність у відповідності з чинним законодавством.
4.4.2. У разі втрати або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувач зобов’язаний відшкодувати їх в терміни, узгоджені із бібліотекою: примірником того ж видання або замінити рівноцінним (за погодженням із дирекцією бібліотеки).
4.4.3. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість пошкодженої (втраченої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання, в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань за умовами застосування цих цін.
4.4.4. Вартість пошкоджених чи втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їхньої вартості. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.
4.4.5. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури фіксується у зошиті заміни і підтверджується підписами користувача і завідувача відділом обслуговування, який приймає заміну.
4.4.6. За невчасне повернення матеріалів до бібліотеки користувач позбавляється права користуватися бібліотекою на термін заборгованості.
4.4.7. Спроба несанкціонованого виносу книги (журналу, газети тощо) розглядається як спроба крадіжки та карається заходами позбавлення права користування бібліотекою від 3 місяців.

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34