Книги березня

12 книг року

У рамках інформаційного проекту «12+ книг року» презентуємо нові книги викладачів КНУКіМ.

У березні представляємо три монографії і навчальний посібник, підготовлені науковцями кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи та монографію професора кафедри іноземної філології та перекладу.

Каракоз О. О. Цензура в публічних бібліотеках України 1917–1939. : монографія /
О. О. Каракоз. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. – 200 с.

У монографії виявлено витоки, обґрунтовано основні етапи, прослідковано форми і напрями втілення духовної та світської цензури в бібліотечну діяльність.
(Переглянути)

Каракоз Олена Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, заступник декана факультету культурології Київського національного університету культури і мистецтв. Автор близько 30 наукових та навчально-методичних друкованих праць, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Коло наукових інтересів: книга в історії та культурі України; сучасні концепції книгознавства; соціально-комунікаційні основи формування культурно-інформаційного простору; підготовка кадрів для бібліотечно-інформаційної галузі.

Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія / Н. І. Кобижча. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. – 204 с.

У монографії досліджено питання особливостей формування світоглядних засад і змісту культурницької діяльності Бориса Грінченка.
(Переглянути)

Кобижча Наталія Іванівна – кандидат культурології, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Київського національного університету культури і мистецтв.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата культурології за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури».

Автор більш як 20 публікацій, учасник міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій та семінарів.

Коло наукових інтересів: біографістика в контексті культурологічного дискурсу; документно-інформаційні ресурси бібліотек в умовах ринкової економіки; аналітико-синтетична обробка документів.

Бачинська Н. А. Національні бібліотеки світу : навч. посіб. / Надія Анатоліївна Бачинська, Галина Володимирівна Салата ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : МВЦ «Медінформ», 2016. – 232 с.

У навчальному посібнику представлені матеріали, що окреслюють діяльність понад 40 національних бібліотек 30 країн світу, у першу чергу у цифровому інформаційному середовищі. Акцентовано увагу на законодавчій, структурній, функціональній, професійній, економічній складових діяльності бібліотек. Електронний інформаційний контент національних бібліотек представлено через проекти, протоколи та каталоги.
(Переглянути)

Бачинська Надія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Входить до складу Науково-методичної комісії з культури і мистецтва (підкомісія 029 — інформаційна, бібліотечна та архівна справа) Міністерства освіти і науки України.

З 2016 р. – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.807.04 у Київському національному університеті культури і мистецтв. Автор понад 45 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси: підготовка кадрів бібліотечно-інформаційної галузі, сучасні концепції вітчизняного та зарубіжного бібліотекознавства, впровадження менеджменту та маркетингу в діяльність бібліотек, формування якісного кадрового складу бібліотек, управління та організація діяльності сучасної бібліотеки.

Салата Г. В. Асиметрія історіографії аграрної політики Центральної ради УНР (1917 – 1918 рр.) : монографія / Галина Володимирівна Салата ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : МВЦ «Медінформ», 2016. – 188 с.

У монографії зроблена спроба ввести до методики та методології наукових досліджень поняття «асиметрія історіографії»; виокремлення даного поняття із терміносистеми «асиметрія інформації». Описано асиметрію інформації в бібліотечній, архівній та інформаційній справі.

Досліджено асиметрію історіографії у вирішенні аграрного питання урядами Центральної ради Української народної Республіки 1917–1918 рр. доби національно-визвольних змагань України 1917–1922 рр.
(Переглянути)

Салата Галина Володимирівна – кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, старший викладач. Автор понад 45 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Коло наукових інтересів: історія та історіографія історії України доби національно-визвольних змагань 1917–1922 рр., історія бібліотечної справи України і світу, зарубіжна архівна україніка, інформаційна асиметрія в інформаційній, бібліотечній та архівній справі.

Дорошенко В. С. Теоретико-методологічні засади формування та функціонування соціальної  політики  як  суспільного  інституту  :  монографія  / В. С. Дорошенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Гілея, 2016. – 224 с.

У монографії розглядаються питання вироблення сучасної концепції державного управління в соціальній сфері, інституціональні підходи щодо його дослідження, сутність, основні поняття соціальної політики як суспільного інституту. Розкрито історичні передумови виникнення соціальної політики, її інституціональні моделі, міжнародні стандарти формування та розвитку.
(Переглянути)

Дорошенко Володимир Сергійович – кандидат історичних наук, доктор економіки, професор. Спеціальний представник Української академії наук в органах законодавчої і виконавчої влади. Обіймає посади заступника Голови Представництва Республіки Дагестан в Україні, президента Міжнародного благодійного фонду княгині Ольги.

Схожі публікації