Книги березня

12 книг року

Успішно триває культурно-інформаційний проект Наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг року».

12+

Відповідно до задуму викладачі вишу щомісяця презентують власні видання, що містять результати наукових і педагогічних досліджень та авторські методичні розробки.

У березні бібліотечний фонд поповнили монографії Миколи Тимошика «Українська книга і преса в Італії», Ігоря Печеранського «Викладач та студент у системі вищої школи: філософсько-освітні рефлексії» та навчальний посібник Євгена Козловського «Правове регулювання туристичної діяльності».

1Тимошик Микола Степанович

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та мережевих видань факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

Член національних спілок письменників і журналістів. Лауреат премій імені Івана Огієнка, Івана Франка, Якова Гальчевського, Міжнародної премії родини Воскобійників (США). Голова Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка). Директор науково-видавничого центру «Наша культура і наука».

З лекціями і науковими повідомленнями виступав на запрошення наукових, навчальних та освітніх закладів у Бельгії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Китаї, Німеччині, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччині, СІІІА, Франції, Швейцарії та Швеції.

Кн Тимошика

Тимошик М. С. Українська книга і преса в Італії: монографія/ М. С. Тимошик. – К: Наша культура і наука, 2015. – 352 с. – іл., резюме італ., англ., нім. мовами (Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»; т. 5). Ознайомитися зі змістом можна за посиланням.

На основі опрацьованих автором архівів та бібліотечних сховищ в Італії та США вперше узагальнено й осмислено феномен пресо- і книговидавничої діяльності українців в Італії. У хронологічній послідовності висвітлюється поступ головних українських видавничих осередків цієї країни від початку XIX століття до наших днів.

Матеріал кожного з шести розділів подається у властивій авторові розповідній манері: ясність, популярність, аргументованість, чітка структурованість викладу, сюжетний розвиток подій.

Для видавців, редакторів, журналістів, поліграфістів, дослідників історії книги і преси, фахівців з українознавства. Може бути корисною для студентів, які навчаються за спеціальностями «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Книгознавство», «Культурологія».

2Печеранський Ігор Петрович

Доктор філософських наук, доцент кафедри філософії КНУКіМ.

Серед наукових інтересів викладача – історія релігійної філософії та православного богослов’я, філософія освіти та гуманістична педагогіка, політична філософія, методологія культурологічних досліджень.

Автор 4 монографій та 65 наукових і навчально-методичних праць. Викладає дисципліни: «Філософія», «Культурологія», «Історія зарубіжної культури», «Логіка», «Філософія культури».

Кн Печеранського

Печеранський І. П. Викладач та студент в системі вищої школи: філософсько-освітні рефлексії: монографія/І. П. Печеранський; [за наук, ред. д.ю.н., проф. М. Н. Курка]. – К.: «МП Леся», 2014. – 168 с. Ознайомитися зі змістом можна за посиланням.

Філософія освіти представлена у цих рефлексіях як новий міждисциплінарний рівень знання, що здатний трансформувати не тільки підхід до проблеми взаємовідносин викладача та студента в контексті вищої школи, але й ті цінності, що пов’язані з даною проблемою, сприяючи становленню філософсько-методологічних засад педагогічної теорії та методики. Автором було здійснено спробу вийти за межі суто психолого-педагогічного аспекту розгляду проблеми, доповнити його, застосувавши цінність й потенціал поетнекласичної філософської методології, гуманістичного та екзистенційно-діалогічного напрямів філософії освіти, педагогічної антропології у поєднанні з соціологією знання та теорією комунікації, що виявило нові інтегративні потенції культуроцентричної, особистісно-орієнтованої та інноваційної парадигм осмислення взаємодії між викладачем та студентом у вищій школі.

Книга рекомендована для спеціалістів вищої школи та фахівців, що займаються проблемами професійної педагогічної діяльності, а також для викладачів, студентів та тих, хто цікавиться сучасними проблемами філософії освіти.

 

3Козловський Євген Вікторович

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму.

Фахівець у галузі державного регулювання розвитку туризму. Автор понад 30 наукових праць з державного управління, проблем розвитку туристичної діяльності в Україні. Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Соціологія туризму», «Управління розвитком туризму», «Правове регулювання туристичної діяльності».

Кн Козловського

Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності: навч. посіб./ Є. В. Козловський. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 272 с. Ознайомитися зі змістом можна за посиланням.

У навчальному посібнику розглянуто загальні питання правового регулювання міжнародного туризму, особливості українського та іноземного туристичного законодавства, структуру та напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації, основні види та функції туристичних формальностей. Визначено форми та методи державного регулювання туристичної діяльності, правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики в галузі туризму. Детально описано процедури реєстрації, ліцензування, стандартизації та сертифікації підприємств сфери туризму в Україні, встановлено проблеми розвитку договірних відносин туроператорів з постачальниками послуг, агентами, споживачами.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, наукових працівників, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання туристичної діяльності.

 

Переглянути видання можна в Науковій бібліотеці КНУКіМ.

Схожі публікації