Книги грудня

12 книг року

Триває інформаційний проект наукової бібліотеки «12+ книг року». У грудні презентуємо нові видання (монографії, навчальні посібники, словник, практикуми) викладачів кафедри міжнародних відносин, іноземної філології, соціальних комунікацій та інформаційних наук, академічного хорового мистецтва, журналістики.

Лігус О. Українська фортепіанна музика ХІХ – початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) : монографія / Ольга Лігус ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 224 с. (Переглянути)

Монографія присвячена феномену українського романтизму як національного різновиду європейського романтичного стилю, який особливо яскраво проявився у фортепіанній музиці ХІХ– початку ХХ ст. У праці досліджується динаміка українського романтизму на прикладі еволюції найпопулярніший у той час фортепіанних жанрів: мазурки, вальсу, ноктюрна, елегії, пісні без слів та рапсодії. Твори цих жанрів, написані українськими композиторами на різних етапах романтичної епохи, розглядаються у порівнянні з відповідними жанровими зразками європейських романтиків.

Печеранський І.П. Вступ до філософії танцю : монографія / І.П. Печеранський, Д.Д. Базела. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 123 с. (Переглянути)

У монографії розкрито онтологічні, філософсько-антропологічні, гносеологічні, культурософські та естетичні аспекти філософського осмислення танцю. Розглянуто цикл питань, що вміщує аналіз соматичного досвіду та основних елементів «ідеальної матерії» танцю, пізнання буття танцювального образу у зв’язку зі способом існування хореографічного твору, характеристику танцю як культурної універсалії, в якості соціокультурної тріади та способу естетичного самоствердження та самовдосконалення.

Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні, завтра : колект. монографія / за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. В.В. Ластовського ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т журналістики і міжнар. відносин. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 325 с. (Переглянути)

У монографії викладено матеріали, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії, міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини, суспільних комунікацій та лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності, соціології міжнародних відносин тощо.

Cross-cultural communication and translation : multi-authored monograpny of the Chair of International philology of Kyiv National University of Culture and Arts / Y. Rybinska, Y. Kholmakova, V. Dibrova, M. Antonivska, S. Hurbanska, N. Sarnovska, P. Bokova, O. Zalesnova, Y. Krylova-Hrek, Y. Bezukh ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Ministry of Culture of Ukraine, Kyiv National University of Culture and Arts. – Kyiv : Publ. house of KNUC&A., 2017. – 134 p. (Переглянути)

В монографії представлено науковий доробок колективу авторів з питання крос-культурної комунікації та перекладу. Видання спрямоване на контрастність, порівняння та узагальнення наукової інформації про важливість формування міжкультурного усвідомлення інтерпретатора, що є сучасною вимогою до якісного спілкування в міжнародній спільноті.

Батченко Л.В. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті : навч. посіб. /Л.В. Батченко, І.С. Бондар, В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 304 с. (Переглянути)

Навчальний посібник присвячений теоретико-методологічним та практичним аспектам бізнес-комунікацій в міжнародному менеджменті.
Структура посібника охоплює актуальні проблеми бізнесу, аналіз яких дасть змогу студентам, аспірантам, науковцям комплексно підійти до розуміння і усвідомлення найефективніших методик4, методів та інструментів формування та функціонування бізнес-комунікацій у сфері міжнародного менеджменту.

Бикова О.М. Репортаж: історія, теорія, практика : навч. посіб. / О.М. Бикова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 244 с. (Переглянути)

У посібнику розкрито концептуально-теоретичні засади функціонування репортажу як жанру сучасної журналістики, розглянуто історію його зародження та поширення в Україні і світі, жанрові специфіку репортажу в різних засобах масової інформації, різновиди, особливості роботи репортера в медіа.

Прядко О. М. Світлотехніка : навч. посіб. для студентів закладів спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво») / Олександр Прядко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 343 с. (Переглянути)

У навчальному посібнику ґрунтовно та всебічно розглядається теоретична й практична сторони кіно-телесвітлотехніки – науки, яка вивчає та досліджує заколни випромінювання світла; особливості сприйняття світла та кольору; світлотехнічні властивості тіл та матеріалів; джерела світла та їх характеристики; освітлювальні прилади, їх конструкції, характеристики та принцип роботи.

Дубова С. В. Електронне урядування : навч.-метод. посіб. / С.В. Дубова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 144 с. (Переглянути)

У посібнику викладено основні принципи, форми і методи нового напряму інформаційно-управлінської діяльності в галузі державного управління – системи електронного урядування. Розглянуто передумови виникнення та вимоги до його впровадження, висвітлено основні нормативно-правові засади впровадження системи електронного урядування в Україні і за кордоном. Акцентовано увагу на проблемах, які виникають у процесі функціонування систем електронного урядування, зокрема на інформаційній нерівності та інформаційній безпеці.

Зв’язки з громадськістю : словник / Л.О. Кочубей, К.К. Гаврилюк, Е.В. Бєрєндєєва, П.О. Новіка, О.М. Заєць ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. М. М. Поплавського ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 77 с. (Переглянути)

Білецька О. О. Короткий словник-довідник лінгвістичних та перекладацьких термінів / Оксана Олександрівна Білецька ; М-во науки і освіти України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 196 с.

Долбенко Т. О. Державна інформаційна політика : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 52 с.

Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : практикум / Т.О. Долбенко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 80 с.

Долбенко Т. О. Національні бібліотеки світу : практикум / Т.О. Долбенко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 48 с.

Ознайомитися із виданнями можна у читальній залі бібліотеки.

Схожі публікації