Книги про пізнання світу і любов до мудрості

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Книги про пізнання світу і любов до мудрості

Наукова бібліотека КНУКіМ до «Тижня Кафедри філософії», присвяченого 45-річчю створення кафедри, підготувала виставку наукової, науково-популярної, навчальної літератури з дисциплін філософського циклу. Серед видань, що експонувались, довідникова література, а також знане ґрунтовне тритомне європейське видання:

Європейський словник філософії: лексикон неперекладностей = Vocabulaire Europeen Des Philosophies: Dictionnaire Des Intraduisibles : у 3 т : пер. з фр. / під керівництвом Б. Кассен ; [Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр європ. гуманітар. дослідж.]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 576 с.

news_philisophy_01

Були представлені й інші енциклопедії та хрестоматії, зокрема:

 1. Єрмоленко В. Далекі близькі : есеї з філософії та літ. / В. Єрмоленко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 304 с.
 2. Мудрость тысячелетий : энциклопедия / [авт.-сост. В. Балязин ; худож. П. Сацкий]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 847 с.
 3. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : хрестоматія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. – Київ : Каравела, 2010. – 463 с. – (Українська книга).
 4. Хрестоматія з історії європейської філософії : навч. посіб. / під заг. ред. В. Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 572 с. – (Вища освіта в Україні).

news_philisophy_02

На виставці мала місце і навчальна література, у тому числі викладачів вишу, а також знаних в Україні науковців та педагогів, що працюють чи свого часу працювали в університеті:

 1. Конверський А. Є. Логіка : підруч. для студентів юрид. ф-тів / А. Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 5-е вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 320 с.
 2. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 400 с.
 3. Найдьонов І. М. Етика – естетика: дидактичний зміст : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. – Київ : Кондор, 2011. – 550 с. : іл.
 4. Безклубенко С.Д. Основи філософських знань: курс лекцій для слухачів Академії перукарського мистец. та студ. мистецьких ВНЗ / КНУКіМ. – К., 2007. – 287 с.
 5. Петрушенко В. Л. Філософія : навч. посіб. У 2 ч. Ч. 1. Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії. Ч. 2. Релігієзнавство, етика та естетика, логіка / В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 648 с. : іл. – (Серія «Вища освіта в України»).
 6. Розвиток філософської думки в Україні : навч. посіб. / за ред. Ю. Вільчинського ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, Ін-т приклад. та проф. етики. – Київ : КНЕУ, 2014. – 328 с.
 7. Філософія : навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко ; за. ред. І. Ф. Надольного. – 8-е вид. стер. – Київ : Вікар, 2011. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 8. Філософія : підручник / за заг. ред. В. І. Ярошовця. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 646 с.
 9. Кириленко К. М. Філософія: наука і культура : мультидисциплінар. навч. посіб. / К. М. Кириленко ; КНУКіМ. – Київ, 2014. – 216 с. : іл

«Виставка мала неабиякий інтерес серед відвідувачів бібліотеки, – зазначає директор Наукової бібліотеки КНУКІМ, кандидат культурології, доцент Юрій Горбань. – Студенти та викладачі з цікавістю підходили до виставкових стендів. Деякі з радістю відшуковували для себе книги, які бачили раніше деінде і не мали змоги придбати чи нагоди прочитати. Запитання відвідувачів бібліотеки про те, коли можна буде взяти на абонемент літературу з виставки, стало вже звичним для працівників бібліотеки протягом цього тижня».

news_philisophy_03

«Дякуючи таким виставкам, – зазначає завідувач Кафедри філософії Катерина Кириленко, – не лише студенти, але й викладачі мають унікальну нагоду зустрічі з книгою, що живе зовсім поруч, в книгосховищі бібліотеки. З приємністю віднайшла для себе книгу «Паломництво та релігійний туризм», що обов’язково буду використовувати сама та радитиму робити це студентам Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу у вивченні ними курсу «Релігієзнавство». Безуспішно шукала потрібне видання у книгарнях, та з подивом і радістю віднайшла його в бібліотеці вузу».

На виставці були представлені – література, яку вже не перший рік використовують відвідувачі бібліотеки, і нові надходження до бібліотечного фонду. Книжковий фонд бібліотеки регулярно поповнюється новими виданнями, що мають неабиякий інтерес в українського читача та книгами, які викликають резонанс на книжковому ринку країни.

Тож слідкуйте за новинками!

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації