Книги серпня

12 книг року

У серпні у рамках інформаційного проекту «12+ книг року» презентуємо нові видання викладачів КНУКіМ: монографію, колективну монографію, підручник, навчальний посібник та практикуми.

Бєлякова О. В. Концептуальні основи формування механізму економічного інноваційного розвитку національного господарства : монографія / О. В. Бєлякова,
В. В. Іванова, Г. С. Полякова ; за наук. ред. д-ра екон. наук, професора Солохи Д. В. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 210 с. (Переглянути)

Монографія містить результати дослідження оцінки стану та проблем виробництва екологічно чистої продукції як одного із напрямів формування економічного механізму інноваційного розвитку національного господарства.

Надано аналіз нормативно-правового забезпечення продукції органічного походження. Проаналізовано сучасний стан ринку та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні та світі. Оцінено вплив органічного виробництва на процеси економічного розвитку та його економічний потенціал. Проаналізовано законодавче забезпечення та ринок виробництва органічних продуктів харчування в Україні.

Представлено комплекс напрямків щодо вдосконалення державної підтримки ринку органічної продукції в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпечення функціонування органічного ринку в Україні. Досліджено організаційно-економічні підходи формування механізму інноваційного розвитку сучасних промислових підприємств. Розкрито сутність інновацій і інноваційних процесів на підприємствах, що функціонують в умовах ринку й невизначеності.

Бєлякова Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки Київського національного університету культури і мистецтв. Має понад 150 наукових публікацій.

Коло наукових інтересів – проблемно-орієнтовне дослідження процесів формування, організації та управління інноваційним розвитком соціально-економічних систем в умовах міжнародних інтеграційних процесів.

Солоха Дмитро Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв. Академік Академії економічних наук України, Міжнародної кадрової академії. Нагороджений золотими медалями «За досягнення в освіті», «За досягнення в науці». Фахівець в галузі економіки і управління соціо-економічним розвитком в умовах ринку та невизначеності.

Автор понад 220 науково-методичних праць, серед яких 19 колективних, 3 – одноосібних монографії, 15 монографій – у співавторстві, 7 підручників і 3 навчальних посібника, рекомендованих МОН України. За загальною редакцією Д. В. Солохи видано 2 монографії, рецензовано понад 10 науково-методичних видань з економіки. Під його керівництвом проводяться наукові дослідження, що мають державну реєстрацію, за тематикою: «Дослідження розвитку кроскультурних відносин в економічному просторі України», «Обґрунтування імперативів інноваційного провайдингу регіону».

Іванова Вікторія Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту Донецького державного університету управління. Має понад 80 наукових публікацій.

Полякова Ганна Сергіївна. Закінчила у 2016 році Донецький державний університет управління, здобула ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент природоохоронної діяльності». Має 5 наукових публікацій.

Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : кол. моногр. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 328 с. (Переглянути)

У монографії представлено результати наукових пошуків з проблем культурно-дозвіллєвої діяльності сьогодення. На основі культурологічних, історичних, психолого-педагогічних досліджень узагальнено теоретико-методологічні, історичні та практичні напрацювання з питань трансформації культурно-дозвіллєвих практик. Здійснено аналіз технологій культурно-дозвіллєвої діяльності та обґрунтовано доцільність їхнього використання в українських реаліях.

Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю : підручник / С. Л. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 376 с. (Переглянути)

Пропонований підручник охоплює матеріал першого року навчання з українського народного танцю. Містить методику викладання українського народного танцю Наддніпрянщини, а також досвід та сучасний погляд на розвиток хореографічного мистецтва.

Зубатов Сергій Лук’янович – доцент кафедри народної хореографії КНУКіМ. Викладає дисципліни: «Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Методика виконання віртуозних рухів у народно-сценічному танці», «Еволюція українського народного танцю». Автор теоретичних праць, створив навчально-методичні DVD фільми «Український народний танець», «Приклади побудови комбінацій біля станка в українському народному танці».

Неодноразово презентував свої педагогічні досягнення на міжнародних семінарах в Україні, Канаді, США, Нідерландах, Франції, Австралії, Литві, Росії.

Костюченко О. В. Проектна діяльність в індустрії моди: організаційні та психологічні аспекти : навч. посіб. / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 316 с. (Переглянути)

У навчальному посібнику розглянуто психологічні явища, які реалізуються в системі управління фешн-проектами, відносин між суб’єктами проектної діяльності в індустрії краси та моди; означено комплекс організаційних, технологічних, методологічних і психологічних інструментів оптимізації fashion-проектної діяльності, що є необхідним компонентом компетентності керівника в ефективному управлінні проектами та максимальному використанню людських ресурсів.

Костюченко Олена Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент кафедри індустрії моди.

Займається дослідженням проблем формування та розвитку творчого потенціалу, образу світу, творчого сприймання, творчого самовираження, психічного здоров’я та адаптації студентів, професійної реалізації менеджерів, рекреаційних аспектів мистецтва та художньої творчості, місця і ролі арома-, кольоро-, звуко-компонентів у системі рекреації.
Автор 70 публікацій, серед яких посібники, монографії, статті у фахових виданнях, тези доповідей на міжнародних, всеукраїнських, університетських наукових, науково-практичних конференціях.

Дихнич Людмила Петрівна – завідувач кафедри індустрії моди, кандидат історичних наук, доцент. Викладає дисципліни з професійно-орієнтованого блоку: «Історія та теорія моди»; «Організація та режисура показу мод».

Є провідним фахівцем в галузі індустрії моди. Автор нових освітньо-професійних програм та публікацій у фахових виданнях за напрямом кафедри. Проходила стажування в відомих закладах fashion-індустрії в США, Італії та Росії.
Сфера наукових інтересів: феномен моди в соціокультурних процесах ХХ ст., художні практики і стилістичні течії у мистецтві ХХ ст. (від модерну до постмодерну), тенденції розвитку індустрії моди в Україні.

Каракоз О. О. Історія книги : практикум / О. О. Каракоз. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 68 с. (Переглянути)

Каракоз О. О. Книгознавство : практикум / О. О. Каракоз. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 72 с. (Переглянути)

Каракоз О. О. Бібліотечна професіологія : практикум / О. О. Каракоз. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 68 с. (Переглянути)

Каракоз Олена Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, заступник декана факультету культурології Київського національного університету культури і мистецтв.

Автор близько 30 наукових та навчально-методичних друкованих праць, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.
Коло наукових інтересів: книга в історії та культурі України; сучасні концепції книгознавства; соціально-комунікаційні основи формування культурно-інформаційного простору; підготовка кадрів для бібліотечно-інформаційної галузі.

Ознайомитися із книгами можна у читальній залі Наукової бібліотеки.

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації