cover_Informatsiia-komunikatsiia-ta-upravlinnia-znanniamy-v-hlobalizovanomu-sviti_2021

Наукова бібліотека КНУКіМ > Матеріали конференцій КНУКіМ > cover_Informatsiia-komunikatsiia-ta-upravlinnia-znanniamy-v-hlobalizovanomu-sviti_2021