Науковцям

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Уряд затвердив Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). Упорядковано прийом до вищого навчального закладу (наукової установи) здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук; передбачаються вступні випробування та виконання особою відповідної освітньо-наукової програми вузу за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження (іспитів на кшталт кандидатських не передбачається); встановлюється, що підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта (ад’юнкта) або докторанта у спеціалізованій вченій раді; спрощується процедура в частині визначення готовності дисертації та дисертанта до атестації спеціалізованою вченою радою – лише за рішенням наукового керівника (консультанта) (підготовка висновку установи, де виконана дисертація, не передбачається); реалізується принцип автономії вищих навчальних закладів в частині набуття закладом права на підготовку наукових кадрів за своїм власним рішенням, а не за рішенням МОН.

(Перейти)

Вимоги до наукової роботи

Бібліографічний опис

ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. ДСТУ 3582:2013.

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке». ГОСТ Р 7.0.12-2011.

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:194).

Приклади оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Оформлення списку бібліографічних посилань до наукової роботи. Стиль американської психологічної асоціації (APA style)

Оформлення списку бібліографічних посилань до наукової роботи. Гарвардський стиль (Harvard referencing style)

Визначення УДК

Викладачі, науковці, аспіранти та студенти Київського національного університету культури і мистецтв можуть отримати індекси Універсальної десяткової класифікації (УДК) до своїх публікацій у Інформаційно-бібілографічному відділі бібліотеки (вул. Євгена Коновальця, 36, з 9:00 до 18:00 год.).

Або спробувати визначити їх самостійно:

Визначити індекс УДК

Наукові фахові видання України

Транслітерація

Бібліометрика української науки

Система «Бібліометрика української науки» призначена для надання суспільству цілісного уявлення про наукове та науково-педагогічне середовище України.

(Перейти)

Українські журнали в Scopus та Web of Science

Таблиця з українськими науковими журналами, які індексуються в міжнародних науковометричних базах данних Scopus та/або Web of Science.

(Перейти)

Інструкція з реєстрації науковця в ORCID

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) – літерно-цифровий код для однозначної ідентифікації наукових та інших академічних авторів. Такий код вирішує проблему обрахування внеску конкретного автора в науку, так як більшість особистих імен не є чимось унікальним і вони можуть змінюватися, мати культурні відмінності в порядку імен, містять суперечливу практику використання першого імені, скорочень і використовують різні системи письма.

На підставі реєстраційного номера ORCID вчені забезпечують собі: коректну цитованість своїх статей (статті не «втрачаються» пошуковими системами), можливість подавати свої статті в престижні міжнародні наукові видання, можливість участі в рейтингах міжнародного рівня, можливість брати участь у подачі заявок на гранти.

(Завантажити інструкцію)

Академічна доброчесність

Наукова бібліотека здійснює перевірку на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобими сервісу перевірки на плагіат Unichek.

Unicheck logoUNICHEK – це сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який вчасно надає підтримку своїм користувачам та може адаптувати систему відповідно до потреб навчальних закладів.

Створений українськими розробниками у 2014, він може використовуватись онлайн або інтегруватись з навчальними системами ВНЗ (так звані learning management systems). Серед них – Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom та інші. Наразі сервісом користуються більш ніж 50 українських університетів. Навчальні заклади США, Іспанії, Бельгії та інших країн світу також перевіряють роботи за допомогою сервісу Unicheck.

stop plagiatПлагіат — привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора (Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь; ВТФ «Перун», 2005. С. 977).

Юридичне визначення цього терміна вперше з’явилося в українських нормативних документах лише в липні 2001 року в новій редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права».

В освітньо-науковій сфері плагіат найчастіше виражається в публікації під власним іменем чужого тексту або у запозиченні фрагментів чужого тексту без зазначення джерела запозичення.

Загалом, плагіат можна поділити на три основні типи:

  • Копіювання чужої наукової роботи, чи декількох робіт та оприлюднення результату під своїм іменем.
  • Створення суміші власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел.
  • Рерайт (перефразування чужої праці без згадування оригінального автора). Цей тип плагіату, якщо він зроблений більш-менш досконало на сьогодні важко виявити технічними засобами пошуку плагіату.

Правила цитування

Цитування має використовуватися у всіх випадках, коли в роботі використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені безпосередньо автором. Порушення вказаних нижче правил і їх недотримання має розцінюватися як плагіат:

  • якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки;
  • якщо цитується великий уривок тексту, то він може не братися в лапки, натомість — виділяється або відбивається від решти тексту певним способом (набирається іншим кеглем, шрифтом, накресленням, відбивається від основного тексту більшими абзацними відступами тощо);
  • допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки автора. Місце скорочення має бути відзначене в цитаті квадратними дужками з трикрапкою всередині;
  • допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків певних слів. В такому разі, цитата в лапки не береться, але в квадратних дужках обов’язково ставиться посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається до роботи);
  • в списку використаної літератури завжди слід вказувати навіть ті джерела, які використовувалися під час підготовки роботи і вивчення теми, навіть якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел в роботі нема.
Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34