Структура наукової бібліотеки

Відділ зберігання документів

Якубенко Ярослав АнатолійовичЯкубенко Ярослав Анатолійович
Завідувач відділу

Забезпечує збереження бібліотечного фонду, його цілісність, та незмінність фізичного стану, утримання в умовах оптимального фізико-хімічного та біологічного режиму.Обслуговує користувачів, надаючи доступ до документів основного фонду та окремо виділених фондів:

 • Рідкісних та цінних документів.
 • Дисертаційних, магістерських та дипломних робіт.
 • Періодичних видань.

Для зручності користування означеними фондами при відділі працює читальна зала для науковців.

Відділ інформаційних технологій

Основні напрямки роботи:Супровід автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АІБС):

 • адміністрування та підтримка АІБС;
 • впровадження модулів автоматизації бібліотечних процесів;

Адміністрування автоматизованих робочих місць (АРМ) та серверів НБ:

 • адміністрування сайту бібліотеки;
 • адміністрування комп’ютерної мережі та АРМ;
 • облік наявного комп’ютерного та апаратного забезпечення;
 • організація замовлення та нового комп’ютерного та апаратного забезпечення та ремонту поточного;
 • налаштування параметрів АРМ та сервера.

Надання методичної допомоги відділам бібліотеки з питань інформатизації та комп’ютеризації

Vyacheslav

Завідувач відділу:
Лук’яненко В’ячеслав Вікторович

Відділ наукової організації документних ресурсів

Відділ здійснює формування фондiв бібліотеки за принципами науковості, оперативності, економічності, відповідності профілю університету для забезпечення навчально-виховного процесу, науково-педагогічної та науково-дослідницької діяльності вищого навчального закладу з урахуванням потреб усіх категорій користувачів.Відслідковує питання книгозабезпеченості навчальних дисциплін.

Завідувач відділу:
Чернявська Алла Анатоліївна

Відділ обслуговування користувачів

Завдання відділу:

 • Повне оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, аспірантів, магістрантів, науково-педагогічних працівників, співробітників та інших категорій користувачів бібліотеки документами відповідно до їхніх інформаційних запитів.
 • Організація диференційованого обслуговування користувачів з використанням методів індивідуального і групового обслуговування.
 • Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення навичок пошуку  та застосування інформації в навчальному процесі й науковій роботі.
 • Вивчення фонду відділу на відповідність профілю університету та інформаційним потребам користувачів.
 • Розкриття змісту фонду за допомогою книжкових виставок різних форм і видів.

До послуг користувачів абонемент та 3 читальні зали з доступом до мережі Інтернет.

Завідувач відділу:
Толочко Світлана Євгенівна
e-mail: 1636096@ukr.net

Інформаційно-бібліографічний відділ

Степко Вероніка ВіталіївнаСтепко Вероніка Віталіївна
Завідувач відділу

Відділ здійснює довідково-бібліографічне обслуговування користувачів та інформаційне забезпечення науково-педагогічного, навчального та виховного процесів університету; вивчає інформаційні потреби науково-педагогічного складу, аспірантів, магістрів та студентів; створює оптимальні умови для задоволення запитів користувачів усіма формами та методами бібліографічної роботи.Основні напрями роботи відділу:

 • виконання усних та письмових бібліографічних довідок згідно запитів користувачів бібліотеки;
 • надання консультацій з питань використання довідково-пошукового апарату;
 • обслуговування віддалених користувачів за допомогою сервісу «Віртуальна довідка»;
 • проведення Дня інформації, Дня першокурсника;
 • консультування щодо бібліографічного оформлення списку джерел до наукової роботи;
 • індексування наукових робіт за таблицями УДК;
 • проведення практичних занять з формування інформаційної культури користувачів;
 • аналiтико-синтетична обробка перiодичних та продовжуваних видань, збiрникiв наукових праць та матеріалів конференцій шляхом вiдображення змiсту в електронному каталозі;
 • складання бібліографічних покажчиків та методичних матеріалів на допомогу навчальній та науково-дослідній діяльності університету.

Інформація – найважливіший ресурс сучасного суспільства. А вміння шукати, знаходити, переробляти і використовувати інформацію – пріоритети нашої роботи.

Науково-методичний відділ

Винокурова Світлана Геннадіївна
Завідувач відділу

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Головного управління освіти Київської міської державної адміністрації (1999);
 • Почесна грамота Міністерства освіти України (1999); Почесна грамота Управління освіти Печерської районної у м. Києві державної адміністрації (2005);
 • Грамота Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації (2005);
 • Подяка ректора КНУКіМ. (2013);
 • Подяка директора НБ КНУКіМ (2014);
 • Подяка першого проректора КНУКіМ (2016).

Науково-методичний відділ сприяє розвитку та вдосконаленню основних методів і форм бібліографічної, науково-дослідної та методичної діяльності бібліотеки.Головними напрямами діяльності є:

 • науково-дослідна;
 • науково-методична;
 • науково-інформаційна;
 • видавнича й рекламна.

Відділ організовує проведення наукових досліджень, що мають на меті аналіз, оцінку, зіставлення та узагальнення результатів діяльності бібліотеки. Бере участь у плануванні науково-дослідної роботи бібліотеки та сприяє її здійсненню, координуючи діяльність підрозділів. Результати наукової роботи оприлюднюються у друкованих виданнях бібліотеки, статтях співробітників у фаховій періодиці та у виступах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Сектор рідкісних та цінних документів

Головне завдання сектору – організація та раціональне розміщення рідкісних та цінних документів з метою їх збереження.

Бібліотека пишається раритетами, які входять до складу фонду. Серед них: «Энциклопедическій словарь» видавців Ф. Брокгауза та І. Ефрона (у 86 т., С.-Петербургъ, 1890–1902 рр.), «Энциклопедическій словарь подъ редакцией профессора И. Е. Андреевскаго. Т.1. Издатели Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ» (1890 р.), «Г. Риманъ. Музыкальный словарь. Пер. с нем. Б. Юргенсона» (1900 р.), «Книжная палата Академіи наукъ 1728–1740» (1893 р.) та інші.

Для забезпечення користувачам вільного доступу до подібних документів, безболісного для старих фоліантів, відбувається процес їх оцифровування.

photo_shostak

Завідувач сектору:
Шостак
Валентина Миколаївна

Сектор культурно-просвітницької роботи

 Основні завдання:

 • Сприяння формуванню іміджу бібліотеки;
 • Формування та розширення зовнішньо-комунікативних зв’язків;
 • Розкриття змісту фондів для забезпечення їх доступності та наочності;
 • Популяризація можливостей бібліотеки для підтримки наукової, навчальної діяльності користувачів та організації їх відпочинку.

Означені завдання виконуються шляхом організації для користувачів різноманітних заходів, а саме:

 • Презентації нових книг;
 • Літературні вечори;
 • Зустрічі з письменниками та відомими діячами;
 • Диспути, обговорення тем, які хвилюють користувачів;

Художні та фото-виставки, тощо.

Завідувач сектору:
Бережна Оксана Володиміривна

Сектор організації електронних документів

Систематизує документи за універсальною десятковою класифікацією для зручності пошуку документів та інформації. Наповнює та редагує основні складові довідково-бібліографічного апарату (електронний та карткові каталоги) з метою найбільш повного розкриття змісту фондів.

completiondepart05

Завідувач сектору:
Потернак Юлія Анатоліївна

Сектор методичної роботи

Скаченко Олена ОлексіївнаСкаченко Олена Олексіївна
Завідувачка сектором

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота ректора КНУКіМ (травень 2013);
 • Почесна грамота ректора КНУКіМ (жовтень 2013);
 • Диплом «Бібліотекар року» у номінації «За інноваційну творчу діяльність» (2013);
 • Почесна грамота Міністерства культури України (2017).

Сектор методичної роботи здійснює аналітико-прогностичну, методичну і консультативну діяльність, виявляє передові тенденції в бібліотечній справі та впроваджує їх у роботу всіх структурних підрозділів.

Вивчає нові форми популяризації бібліотечних фондів із застосуванням інформаційних технологій, готує зразки бібліотечних продуктів в електронній формі, поширюючи набутий досвід.

Редакційно-видавничий сектор

Мальшакова Алла ВасилівнаМальшакова Алла Василівна
Завідувачка сектором

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота ректора КНУКіМ «за багаторічну працю, високу професійну майстерність та особливі заслуги перед університетом» (2013);
 • Почесна грамота Міністерства культури України «за вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю» (2015).

Зростання інтересу в наукових колах та владних структурах до об’єктивної оцінки та моніторингу наукових видань, до якості опублікованої у них інформації зумовило збільшення уваги наукових бібліотек до питань бібліометрії та наукометрії. Світова університетська бібліотечна практика свідчить, що трендовим напрямом розвитку є підтримка наукових досліджень.
Діяльність сектору сприяє підготовці наукових журналів університету до друку (згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України до фахових журналів та рекомендаціями наукометричних баз):

Основні завдання сектору:

 • редагування наукової та методичної літератури, інформаційних і нормативних матеріалів з метою забезпечення високого наукового і літературного рівня видань;
 • розгляд рукописів і рецензій на видання;
 • надання авторам необхідної допомоги (щодо поліпшення структури рукописів, вибору термінів, оформлення ілюстрацій і т. п.), погодження з ними рекомендованих змін;
 • обґрунтовання письмових відмов у встановлені договорами терміни;
 • контролювання виконання авторами зауважень рецензентів і вимог, що пред’являються до рукописів при їх доопрацюванні;
 • своєчасна розсилка обов’язкового примірника кожного нового випуску журналу згідно з переліком установ-одержувачів.
Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34