Структура наукової бібліотеки

Відділ зберігання документів

Якубенко Ярослав АнатолійовичЯкубенко Ярослав Анатолійович
Завідувач відділу

Забезпечує задоволення інформаційних запитів користувачів документами універсальної тематики, сприяючи науково-дослідній діяльності і навчальному процесу. Організовує зберігання бібліотечного фонду, дотримання оптимального температурно-вологісного та санітарно-гігієнічного режиму.

Основні напрями роботи:

 • впорядкування, забезпечення збереження фонду бібліотеки;
 • отримання з відділу наукової організації документних ресурсів нових надходжень та передача їх у підрозділи бібліотеки;
 • вилучення застарілих, непрофільних, дублетних документів з фонду бібліотеки;
 • контроль за рухом документів у бібліотеці;
 • відбір та передача документів на реставрацію, консервацію або ремонтно-палітурні роботи;
 • організація та інвентаризація фонду бібліотеки;
 • обслуговування користувачів, надання доступу до документів окремо виділених фондів: рідкісних та цінних документів; дисертаційних, магістерських та дипломних робіт; періодичних видань; авторефератів; нотної літератури; інскриптів;
 • виконання замовлень читачів по Міжбібліотечному абонементу та електронної доставки документів.

Для зручності користування бібліотечним фондом у відділі працює читальна зала для науковців.

Відділ інформаційних технологій

Лук'яненко В'ячеслав ВікторовичЛук’яненко В’ячеслав Вікторович
Завідувач відділу

Здійснює адміністрування вебсайтів наукових журналів університету, просування наукової періодики в міжнародні каталоги і бази даних.

Забезпечує комп’ютеризацію та автоматизацію бібліотечно-бібліографічних технологічних процесів, доступ користувачів до інформаційних ресурсів бібліотеки, мережі Інтернет.

Проводить навчання з основ академічної доброчесності, авторського права, інтелектуальної власності.

Основні напрямки роботи:

 • адміністрування баз даних спеціалізованого програмного забезпечення АІБС «УФД/Бібліотека», упровадження нових модулів програми в роботу;
 • адміністрування вебсайту наукової бібліотеки;
 • адміністрування вебсайтів наукових періодичних видань університету та своєчасне розміщення метаданих й активація DOI;
 • підготовка наукової періодики Київського національного університету культури і мистецтв для входження до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus);
 • представлення наукової періодики університету в міжнародних інформаційно-аналітичних і пошукових системах та базах даних;
 • формування основ інформаційної, цифрової та медіаграмотності;
 • організація доступу до передплачених міжнародних електронних баз даних і бібліотечних інформаційних ресурсів;
 • перевірка академічних текстів на наявність збігів у системі Unicheck;
 • адміністрування комп’ютерної мережі й автоматизованих робочих місць;
 • підтримка належного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій у мережі бібліотеки;
 • співпраця з бібліотеками, навчальними закладами, неурядовими установами України з питань програмно-технологічного забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності.

Відділ наукової організації документних ресурсів

Чернявська Алла АнатоліївнаЧернявська Алла Анатоліївна
Завідувачка відділом

Забезпечує формування фондiв бібліотеки за принципами науковості, оперативності, відповідності профілю університету для підтримки науково-дослідної діяльності та навчально-виховного процесу закладу вищої освіти з урахуванням потреб усіх категорій користувачів. Особлива увага приділяється комплектуванню літератури з культури і мистецтва.

Основні напрями роботи:

 • відбір і придбання творів друку та інших видів документів українською та іноземними мовами за профілем університету;
 • передплата періодичних видань;
 • технічна обробка та наукове опрацювання нових надходжень;
 • наповнення та редагування довідково-бібліографічного апарату;
 • відстеження книгозабезпеченості навчальних дисциплін;
 • виконання розрахунків об’ємів необхідного комплектування фонду бібліотеки;
 • ведення сумарного та інвентарного обліку фонду;
 • статистичний аналіз показників руху фонду;
 • ведення звітно-фінансової документації про рух фонду бібліотеки.

Відділ обслуговування користувачів

Толочко Світлана ЄвгенівнаТолочко Світлана Євгенівна
Завідувачка відділом

Забезпечує бібліотечно-інформаційний супровід наукової, освітньої діяльності університету; виконує інформаційні запити користувачів, використовуючи індивідуальні та групові методи роботи. Проводить культурно-просвітницьку роботу, спрямовану на популяризацію всіх напрямів діяльності бібліотеки, піднесення її іміджу.

Основні напрями роботи:

 • обслуговування користувачів бібліотеки документами відповідно до їхніх інформаційних запитів;
 • надання доступу до інформаційних ресурсів і послуг бібліотеки у мережевому режимі;
 • організація диференційованого (індивідуального та групового)     обслуговування користувачів на абонементі та у читальних залах;
 • формування навичок інформаційної грамотності;
 • вивчення фонду відділу на відповідність профілю університету та інформаційним потребам користувачів;
 • розкриття змісту фонду за допомогою електронних та книжкових виставок різних форм і видів;
 • організація і проведення наукових та культурно-просвітницьких заходів бібліотеки в онлайн та офлайн-форматах;
 • підготовка прес-релізів про заходи, продукти, ресурси бібліотеки,  розміщення їх на вебсайтах бібліотеки та університету;
 • здійснення статистичного обліку показників роботи з користувачами.

Переважна більшість заходів проводиться у співпраці з іншими підрозділами університету, що допомагає залучати студентів, аспірантів, викладачів до активного використання документів на різних носіях інформації, активізує їхню взаємодію з бібліотекою.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Степко Вероніка ВіталіївнаСтепко Вероніка Віталіївна
Завідувачка відділом

Здійснює довідково-бібліографічне обслуговування користувачів та інформаційне забезпечення наукового, навчального та виховного процесів університету; вивчає інформаційні потреби науково-педагогічного складу, аспірантів, магістрів та студентів; створює оптимальні умови для задоволення запитів користувачів усіма формами та методами бібліографічної роботи.

Основні напрями роботи:

 • виконання усних та письмових бібліографічних довідок відповідно до запитів користувачів бібліотеки;
 • надання консультацій з питань використання довідково-пошукового апарату;
 • обслуговування віддалених користувачів за допомогою сервісу «Віртуальна довідка»;
 • проведення Дня інформації, Дня першокурсника;
 • консультування щодо бібліографічного оформлення списку джерел до наукової роботи;
 • індексування наукових робіт за таблицями УДК;
 • проведення практичних занять з формування інформаційної культури користувачів;
 • аналiтико-синтетична обробка перiодичних, продовжуваних видань, збiрникiв наукових праць, матеріалів конференцій та вiдображення їх змiсту в електронному каталозі;
 • складання бібліографічних покажчиків та методичних матеріалів на допомогу навчальній

Інформація – найважливіший ресурс сучасного суспільства. А вміння шукати, знаходити, переробляти і використовувати інформацію – пріоритети нашої роботи.

Науково-методичний відділ

Винокурова Світлана Геннадіївна
Завідувачка відділом

Забезпечує розвиток університетської науки, акумулюючи та підтримуючи процеси підготовки видань університету до друку. Бере участь у плануванні науково-дослідної роботи бібліотеки, координує діяльність підрозділів. Здійснює аналітико-прогностичну, методичну і консультативну діяльність, виявляє передові тенденції в бібліотечній справі та впроваджує їх у роботу.

Основні напрями роботи:

 • планування, координація та контроль процесів підготовки наукових журналів університету до друку згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України до фахових журналів та рекомендаціями наукометричних баз;
 • подання до Міністерства юстиції України документів щодо реєстрації / перереєстрації наукових журналів у Державному реєстрі друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств;
 • підготовка документів для включення / перереєстрації наукових журналів до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б»;
 • координація та контроль процесів підготовки до друку наукових та навчальних видань науково-педагогічних працівників університету (монографії, навчальні посібники, підручники) згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України;
 • координація та контроль процесів підготовки до друку матеріалів всеукраїнських та міжнародних конференцій, проведених в університеті;
 • укладання та підготовка до друку науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, об’єднаних у трьох серіях: «Вчені КНУКіМ», «Видатні постаті КНУКіМ», «Знаменні дати КНУКіМ»;
 • формування та аналіз звітно-планової документації бібліотеки;
 • вдосконалення методів і форм бібліографічної, науково-дослідної, методичної та видавничої діяльності бібліотеки;
 • організація підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки.

Результати наукової роботи оприлюднюються у друкованих виданнях бібліотеки, статтях співробітників у фаховій періодиці та виступах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Відділ наукової комунікації і публікаційної діяльності

Скаченко Олена ОлексіївнаСкаченко Олена Олексіївна
Завідувачка відділом

Забезпечує підтримку дослідників та їх досліджень: налагодження наукових комунікацій, розробка стратегії пошуку, вибір інструментів для спільної роботи, управління цитуванням, дотримання норм авторського права. Сутність наукової комунікації полягає в підтримці етапів наукових досліджень, зокрема написанні, публікації, поширенні наукових результатів. Цей процес охоплює виконання досліджень для статті; пошук співавторів; підготовку до написання статті в науковому виданні; визначення, який журнал обрати для публікації; збереження і розповсюдження даних дослідження.

Основні напрями роботи:

 • консультування щодо фокуса журналів, публікаційної етики, редакційної політики, вимог оформлення статей у науковій періодиці університету;
 • навчання стратегії пошуку інформації для дослідження;
 • сприяння у пошуку співавторів, використанні інструментів для зберігання та обміну дослідженнями;
 • створення та підтримка авторських профілів у соціальних мережах для науковців ResearchGate, Mendeley;
 • формування навичок роботи з інструментом управління цитуванням Mendeley для відстеження цитат у процесі проведення дослідження;
 • консультування щодо дотримання політики відкритого чи закритого доступу, управління авторськими правами на опубліковані роботи;
 • інформування наукової спільноти про нові видання науково-педагогічних працівників університету;
 • сприяння підвищенню пізнаваності бібліотеки у сфері наукового спілкування.

Сектор рідкісних та цінних документів

Шостак Валентина МиколаївнаШостак Валентина Миколаївна
Завідувачка сектору

Забезпечує збереження рідкісних та цінних видань як матеріальної та духовної спадщини. Серед раритетів бібліотеки повне зібрання «Энциклопедическій словарь» видавців Ф. Брокгауза та І. Ефрона (у 86 т., С.-Петербургъ, 1890–1902 рр.), «Энциклопедическій словарь подъ редакцией профессора И. Е. Андреевскаго. Т.1. Издатели Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ» (1890 р.), «Г. Риманъ. Музыкальный словарь. Пер. с нем. Б. Юргенсона» (1900 р.), «Книжная палата Академіи наукъ 1728–1740» (1893 р.) та ін.

Основні напрями роботи:

 • організація та раціональне розміщення рідкісних і цінних документів з метою їх збереження;
 • виокремлення інскриптів як джерела біобібліографічної інформації в підфонд;
 • паспортизація рідкісних і цінних видань фонду;
 • введення до наукового обігу інформації про рідкісні та цінні видання бібліотеки у вигляді статей, бібліографічних покажчиків, оглядів, тематичних виставок, екскурсій, виступів на семінарах, конференціях тощо;
 • розкриття фонду сектору для наукового та навчального використання;
 • здійснення інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів.

Сектор організації електронних документів

Бережна Оксана ВолодиміривнаБережна Оксана Володиміривна
Завідувачка сектору

Забезпечує створення, наукову організацію та розвиток тематичних колекцій електронних інформаційних ресурсів.

Основні напрями роботи:

 • організація, формування електронних документів як складової частини бібліотечно-інформаційних ресурсів;
 • формування і розвиток електронної бібліотеки;
 • формування електронного архіву Київського національного університету культури і мистецтв (репозитарій), наповнення електронними аналогами друкованих видань та електронними виданнями науковців університету;
 • забезпечення вільного доступу до електронних ресурсів власної генерації користувачам бібліотеки з дотриманням норм авторського права;
 • здійснення науково-дослідної роботи з питань формування електронних ресурсів і окремих колекцій;
 • формування інформаційної культури користувачів, зокрема навичок роботи з електронними інформаційними ресурсами й сервісами бібліотеки;
 • популяризація наукового доробку науково-педагогічних працівників університету;
 • презентація електронних повнотекстових ресурсів і онлайн-послуг на сайті бібліотеки.

Редакційно-видавничий сектор

Мальшакова Алла ВасилівнаМальшакова Алла Василівна
Завідувачка сектору

Забезпечує повний цикл додрукарської підготовки наукової періодики, матеріалів конференцій, наукових та навчально-методичних видань університету.

Основні завдання сектору:

 • організація процесів літературного, бібліографічного редагування авторських оригіналів статей, поданих до наукових періодичних видань університету;
 • переклад та коректура рукописів, поданих до наукових періодичних видань університету;
 • редагування перекладів, аналіз та адаптація з урахуванням особливостей мови та лінгвістичних норм;
 • аналіз зверстаних видань, вживання заходів щодо усунення виявлених помилок;
 • формування архіву друкованих примірників наукової періодики університету;
 • акумулювання і систематизація юридичних та редакційних документів наукових журналів університету;
 • розсилка обов’язкових примірників наукових журналів згідно зі списком одержувачів;
 • співробітництво з науковими установами України з питань видання наукових журналів;
 • сприяння якісному оформленню наукових журналів згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України до фахових журналів та рекомендаціями наукометричних баз.

Сектор оцифрування документів

Лубенець Олена ВалеріївнаЛубенець Олена Валеріївна
Завідувачка сектору

Забезпечує формування страхового цифрового бібліотечного фонду шляхом оцифрування найбільш цінних і рідкісних документів.

Основні завдання сектору:

 • оцифрування найбільш цінних і рідкісних документів із фонду бібліотеки з метою їх збереження, вивчення й популяризації;
 • обробка електронних документів та переведення графічних зображень у цифровий формат;
 • формування цифрового страхового фонду бібліотеки;
 • оцифрування колекцій авторефератів, періодичних видань, журналів в галузі культури і мистецтв;
 • впровадження програмно-технологічних рішень оцифрування фонду бібліотеки;
 • формування тематичних електронних колекцій та електронних виставок на основі цифрових ресурсів;
 • вивчення і впровадження вітчизняного та закордонного досвіду формування та обробки бібліотечних цифрових ресурсів.

Оцифрування є тим питанням, яке більше за інші турбує фахівців, відповідальних за зберігання документів у бібліотеках. Його можливості безмежні, а переваги – очевидні, тому доводи на користь оцифрування є переконливими.

Сектор бібліометрії та наукометрії

Куліш Юлія ОлександрівнаКуліш Юлія Олександрівна
Завідувачка сектору

Забезпечує моніторинг, структуризацію, статистичний аналіз публікаційної діяльності і цитованості науковців (за даними національних та світових баз даних); організовує інформаційно-методичні заходи з питань сучасних технологій наукової діяльності.

Основні завдання сектору:

 • збір наукометричної інформації про публікаційну активність науково-педагогічних працівників університету;
 • формування та ведення електронної бази даних наукових публікацій науково-педагогічних працівників університету;
 • аналіз публікаційної діяльності та цитованості науковців у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, Google Scholar;
 • виявлення та виправлення помилок у записах наукових праць викладачів університету в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;
 • відстеження рейтингу університету, науково-педагогічних працівників у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, Google Scholar;
 • підготовка та подання аналітичних довідок за рейтинговими показниками;
 • надання консультацій щодо отримання ідентифікаторів ORCID ID, Web of Science ResearcherID, Scopus ID;
 • супровід та практична допомога з питань створення та підтримки профілю науковця на платформах Google Scholar, ORCID, Publons;
 • розробка та підготовка рекомендацій щодо розвитку бібліометричної та наукометричної діяльності наукової бібліотеки на основі аналізу вітчизняного й міжнародного досвіду.

Сектор мережевої та технічної підтримки

Забезпечує функціонування комп’ютерної мережі та серверної частини автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «УФД/Бібліотека».

Основні завдання сектору:

 • встановлення необхідної комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, засобів зв’язку; забезпечення комплектувальними та витратними матеріалами;
 • підтримка в належному стані функціонування парку комп’ютерної техніки, мережевого та периферійного обладнання, програмного забезпечення;
 • введення в експлуатацію нової комп’ютерної  техніки й оргтехніки;
 • інвентаризація комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, засобів зв’язку та витратних матеріалів;
 • проведення заходів з модернізації комп’ютерної техніки;
 • реєстрація облікових записів співробітників бібліотеки та адміністрування системи контролю доступу;
 • заміна витратних матеріалів периферійного обладнання;
 • перевірка системи резервного живлення серверного обладнання;
 • участь у підготовці пропозицій і специфікацій постачання комп’ютерної техніки та периферійного обладнання.
Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34